جباری پس از یک ماه مصدومیت به ترکیب الاهلی بازگشت/حسینی گل زد، قدم مجتبی خوب نبود