اظهارات منسوب به وزیر خارجه عربستان درباره ایران تکذیب شد