فن‌خال: حریف اتوبوس را مقابل دروازه‌اش پارک کرده بود