فرش های حرم های امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل (ع) رونمایی شد