رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان از آیت الله تسخیری عیادت کرد