علی مطهری: برخی اصولگرایی را به معنای تعطیلی عقل گرفته‌اند / مگر من ادعا کرده‌ام که فاتح خرمشهر بوده