مردم ما حاضرند جمعه‌ها برای خرید روزنامه بیرون بیایند؟