دانشگاه علوم پزشکی تهران «نکوداشت مقام استاد»برگزار می‌کند