همه کشورها باید به ایران در مبارزه با مواد مخدر کمک‌ مالی، اطلاعاتی و امنیتی ارائه دهند