آیا نظارت بر تالارها، توقع زیادی از وزارت جوانان است؟!