100نفر از ایتام قصرشیرین تحت پوشش طرح اکرام کمیته امداد هستند