می‌خواهم جایی باشم که بازی کنم/من هیچ چیزی را دور از دسترس نمی‌بینم