جشنواره امام‌رضا(ع) اقتدار معنوی و فرهنگی ایران را نمایش می‌گذارد