محمدزاده: لازم باشد تماس‌های تلفنی پیش از دربی تبریز را بررسی می‌کنیم