ادامه فیلمبرداری فیلم جدید کارگردان «شیار 143» در شاهدیه یزد