غرور کاذب را کنار بگذاریم و از کی‌روش بیاموزیم/ کار نیمه تمام است