رونمایی از 8 دستاورد سازندگان داخلی در نمایشگاه نفت