سرمایه‌گذاری شرکت‌ فناوری‌ نانوی چینی برای افزایش ظرفیت تولید خود