تنها کتابخانه ابوزیدآباد آران و بیدگل نیمه تمام مانده است