182 کیلومتر از راه های ارتباطی شهرستان اردل خط کشی شد