شیخ مصری ادعا کرد: استقبال جن‌ها از پخش قرآن در منزل ...