بهاي گندم هاي تحويلي تاکنون به روز به حساب کشاورزان واريز شده است