خاتمی: اگر می‌خواهید از نظام حمایت کنیم انتقاد سازنده داشته باشیم