خریدار خبرساز پرسپولیس: در 13 سالگی فرمانده گردان بودم | قایق تفریحی سه میلیون دلاری و جت خصوصی دارم | ت