تجلیل بزرگان فرهنگ ایران از اثری هنری به نام محمدعلی موحد