سارا و نیکا به پایتخت برگشتند/ ضبط ورود دوقلوها به ایران