طباطبایی: مشکلات دو و میدانی خیلی زود رفع نمی شود / نیاز به اتحاد و کار تیمی داریم