راه اندازی 2 هزار و 300 طرح صنعتی در البرز 97 هزار شغل ایجاد خواهد کرد