تداوم سايه «زيرميزي»؛ مردم آزاران همچنان در حاشيه امن قرار دارند!