کارنامه 3 ماهه موافقتنامه تجارت ترجیحی با ترکیه؛ واردات زیاد صادرات کم شد