آموزش و تجهیز شورشیان سوری هفته آینده در ترکیه آغاز می‌شود