هیل: متمم‌های پیشنهادی به طرح نظارت بر توافق، مک‌کانل را در موقعیتی دشوار قرار داده