روحانی راه احمدی نژاد را می رود/ مشکل اساسی که کسی توجهی به آن ندارند، استعدادیابی و تربیت نیروهای تو