همایش بین المللی هنر و صناعات فرهنگ و تمدن ایران اسلامی در اصفهان برگزار می شود