اختلاف عامل اصلی عقب ماندگی/ جامعه باید آثار همدلی را درک کند