مشخص شدن جایگاه ملی پوشان سابر/ شمشیربازان اسلحه فلوره حذف شدند