وزیر علوم درپیامی روز معلم را به جامعه دانشگاهی کشور تبریک گفت