حذف نمایندگان ایران در جام جهانی اسلحه فلوره و ناکامی در اپه