قاهره: مصر و عربستان مهم‌ترین بخش هر حکومت عربی هستند