حضور رئیس سازمان بازرسی پاک‌ترین کشور جهان در تهران