گزارشی از نخستین روز اعتکاف در دانشگاه علوم پزشکی ایران