اولین تصویر از گریم جدید ویل اسمیت در فیلم «جوخه خودکشی»