اجرای کارها لنگ رفع تحریم شده است/ مشکلات اقتصادی با این نگاه دولت و مجلس حل نمی‌شود