از سخنان رییس جمهوری در مورد التزام نیروی انتظامی به قانون سوء برداشت شده است