جلسات پیشکسوت سرشناس پرسپولیس با تمام مدعیان خرید باشگاه!