خشم فعالان حقوق بشر از سفر مخفیانه وزیرخارجه انگلیس به بحرین