استاندار هرمزگان : هنگام به جزیره سلامت ایران تبدیل شود