«بررسی فنی بیانیه لوزان» از نگاه رئیس سابق سازمان انرژی اتمی