پلیس ما یک پلیس اسلامی است /وظیفه تک تک ما پیاده کردن اسلام است