کودکان معصوم بازیچه دست متکدیان/جولان گداهای ورامین در میادین شهر